SO Klein Borculo, SO Zutphen en SO De Isselborgh hebben samen één MR omdat zij onder hetzelfde brinnummer (04EJ) vallen. In deze MR worden alle zaken besproken die van direct belang zijn voor de scholen. Te denken valt aan het schoolbeleid, het schoolplan en de schoolgids. Verder overlegt de MR met de directie over bijvoorbeeld vakantieroosters, lestijden, lesmethode­keuzes en ouderinzet. De vergaderingen zijn openbaar met uitzondering van persoonsgebonden onderwerpen. Via de MR-leden kunt u ook onderwerpen aandragen. Ten aanzien van een aantal zaken heeft de MR advies- en/of instem­mingsrecht.

Personeel en ouders

Zowel het personeel als de ouders hebben drie leden in de MR. Ook verzorgers kunnen zitting nemen in de MR, op voorwaarde dat ze rechtstreeks met de opvoeding van de internaatleerlingen op onze school belast zijn.

Inzien medezeggenschapsreglement

Het wettelijk voorgeschreven medezeggenschapsreglement dient als leidraad voor de MR. Dat reglement kunt u op school inzien.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad is een orgaan voor inspraak op bovenschools niveau. Als er zaken geregeld worden voor een aantal scholen tegelijk is het handig als de medezeggenschap ook centraal geregeld is. In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van alle scholen die zijn aangesloten bij de stichting SOTOG. De GMR overlegt met het college van bestuur van SOTOG.